IICS

Yun-Chiu Mei
Visual Culture,NTHU
Unit Center for General Education, NTHU
Name Yun-Chiu Mei
Office Tel No. 03-5162366
Email ycmei@mx.nthu.edu.tw
Unit Center for General Education, NTHU
Job Title Assistant Professor
Education Ph.D., Art and Art History, Stanford University.
Personal Website http://cge.nthu.edu.tw/faculty/yunqiu/