IICS

Chia Yu Chang
Name Chia Yu Chang
School name NYCU(Chiao Tung Campus)
Nationality Taiwan